Vols ser Conseller de Seguretat?

CONSELLER DE SEGURETAT

A través de la Directiva 96/35/CE del Consell de 3 de juny de 1996, relativa a la designació i a la qualificació professional de Consellers de Seguretat per al transport per carretera, per ferrocarril o per via navegable de mercaderies perilloses, els Estats Membres, conscienciats amb l'augment de transport de mercaderies perilloses i la necessitat d'establir mesures que potenciessin la seguretat d'aquests, van acordar la creació de la figura d'un expert en l'àmbit del transport d'aquestes matèries.

Com Estat Membre, existeix l'obligació de traslladar la citada Directiva a l'àmbit nacional, aquest procés es va realitzar mitjançant el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, que regula les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en el territori espanyol que regula l'obligatorietat de disposar del citat Conseller, que desenvolupa els exàmens per accedir a aquesta Titulació.

Existeixen cinc especialitats diferents de Conseller de Seguretat per al transport per carretera:

 • Classe 1: "Explosius"
 • Classe 2: "Gasos"
 • Classe 7: "Radioactius"
 • Hidrocarburs: "UN 1202 - gasoil, UN 1203 - gasolina, UN 1223 - *querosens, UN 3475 - barreja d'etanol i gasolina o barreja d'etanol i combustible per a motors, i el combustible d'aviació classificat en els Nº UN 1268 o UN 1863
 • Resta de les matèries incloses en les classes: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9

Els exàmens seran duts a terme per les Comunitats Autònomes, i seran aquestes els qui dintre del termini i en la forma escaient publiquin en el Diari Oficial corresponent la convocatòria de les proves.

Les proves a superar seran dues:

 • 1ª Prova: 50 preguntes tipus test en relació amb la manera de transport i especialitat escollida, amb quatre respostes alternatives, havent de contestar correctament un mínim de 25 per superar-la.
 • 2ª Prova: Un supòsit pràctic relatiu a la manera de transport i especialitat escollida.

No existeixen requisits mínims per als aspirants, això és, no serà necessari estar en possessió de titulació alguna o experiència prèvia en el sector.

Aquestes són les recomanacions que des d'aquest Ministeri es fan perquè la professió de conseller de seguretat s'exerceixi amb responsabilitat: Codi de bones pràctiques del conseller de seguretat. Descarrega el pdf.

Important: per poder realitzar les proves de capacitació s´han de complir els requisits que podeu veure aqui.

Es convoquen dos convocatòries anualment, una entre març-abril i un altre entre setembre- octubre. Son els mesos en que normalment es fa la convocatòria d´examen. Es publicarà al diari oficial de cada comunitat autònoma.

Aquestes convocatòries son tant per accés com per renovació del títol.

El títol s´ha de renovar cada 5 anys, i fer les proves de renovació abans del últim any d´expiració del títol.

Llista de les matèries precises per a la realització de les proves de conseller de seguretat.

(BOE núm. 251, de 20 d'octubre de 1999)

Els coneixements que es tindran en compte per a l'expedició del certificat es referiran, com a mínim, a matèries que podeu consultar aqui.

Modalitats d´examen al que es pot presentar:

 • 1. Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9: matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord europeu de transport de mercaderies perilloses (ADR)
 • 2. Classe 2: gasos
 • 3. Classe 7: radioactius
 • 4. Classe 1: explosius
 • 5. Totes les classes
 • 6. Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina), 1223 (querosè), UN 3475, cartutxos de piles de combustible i el combustible d'aviació classificat en el número. UN1268 o 1863.

A l'examen de Conseller de Seguretat, cal superar dues proves:

 • 1ª PROVA: 50 preguntes tipus text amb quatre respostes alternatives.
 • 2ª PROVA: Cas pràctic.
 • Podeu consultar el banc de preguntes al Ministeri de Foment.

Les taxes per fer les proves a Catalunya son de 26,55 € per cada modalitat (2011).

Les sol·licituds que es presentin per Internet comptaran amb una bonificació del 10% sobre la taxa d'inscripció a les proves.

Les persones inscrites a la primera convocatòria, en qualsevol de les modalitats i que no hagin aprovat, o no s'hagin presentat a la prova, podran presentar-se a la segona convocatòria sense necessitat de tornar a fer la inscripció ni de tornar a fer el pagament de la taxa, sempre que es tracti de la mateixa modalitat. Si es tracta d'una prova de renovació, serà vàlida sempre i quan no hagi expirat la vigència del certificat.

A continuació us deixem els llocs on es poden fer els exàmens:

CATALUNYA:

Departament de Territori i Sostenibilitat, av. Josep Tarradellas, 2-4-6, Barcelona

Recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat

Duració de la prova

Les proves per l'obtenció del certificat tindran una durada de dues hores.

Les proves per la renovació del certificat tindran una durada d'una hora.

Documentació que cal aportar el dia de la prova:

 • El DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de la persona en el cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, el passaport o el permís de conduir.
 • La documentació que acrediti que la persona té el domicili habitual a Catalunya.
 • La carta de pagament dels drets d'examen, degudament validada per l'entitat bancària.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies