L'ASSOCIACIÓ- SERVEIS

FÒRUM
El Fòrum de ACCS dóna la possibilitat a tots els associats de comunicar-se i de transmetre inquietuds. És el punt de trobada amb altres consellers de Seguretat de Catalunya per consultar dubtes, sol · licitar ajudes i per a realitzar qualsevol comentari d'interès. Es compartiran notícies, accidents, nova legislació, nous cursos i qualsevol tema relacionat amb la seguretat en el transport de matèries perilloses. A través del fòrum, NO es podran posar ofertes i demandes de treball relacionat amb el Conseller de Seguretat ja que tenim una secció especial per això. Podeu consultar aqui les condicions d´ús del nostre foro.

BORSA DE TREBALL
Dins de l'associació tenim una borsa de treball interna per a les empreses que necessiten contractar un Conseller de Seguretat i un cop ens envía el seu anunci vía e-mail o fax; l’ACCS penjar el seu anunci a on tenen accés tots els associats.

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL CONSELLERS DE SEGURETAT (no inclosa en la quota de la ACCS, s'ha de contractar a part)

Aquesta assegurança té com a objecte garantir a l'assegurat, dins dels límits estipulats, el pagament de les indemnitzacions que pugui resultar civilment responsable pels danys ocasionats a clients oa tercers legitimats, deguts a errors o faltes comesos per l'assegurat, durant la vigència de la pòlissa, en l'exercici de l'activitat professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable, tal com ve definida en el Reial Decret 1566/1999, de 8 d'octubre. Tindran la consideració d'assegurats les persones nominades en pòlissa i, en cas d'actuar com socis o representants d'una persona jurídica, aquesta i els seus empleats.Podeu consultar aquí la polissa.

Documento sin título
[ Estàs conectat com: visitant ]

Documento sin título
Associació Catalana de Consellers de Seguretat | Plaça Onze de Setembre, 13 2ºB | 93 870 64 54 / 93 870 64 51 | 08400 Granollers (BCN) Disseny creasites