CONSELLER DE SEGURETAT- QUE ÉS ?


A través de la Directiva 96/35/CE del Consell de 3 de juny de 1996, relativa a la designació i a la qualificació professional de Consellers de Seguretat per al transport per carretera, per ferrocarril o per via navegable de mercaderies perilloses, els Estats Membres, conscienciats amb l'augment de transport de mercaderies perilloses i la necessitat d'establir mesures que potenciés la seguretat d'aquests, van acordar la creació de la figura d'un expert en l'àmbit del transport d'aquestes matèries.

Com Estat Membre, existeix l'obligació de traslladar la citada Directiva a l'àmbit nacional, aquest procés es va realitzar mitjançant el Reial decret 1566/1999 de 8 d'octubre, (BOE del 20.10.99) que regula l'obligatorietat de disposar del citat Conseller, i l'Ordre *FOM/605/2004 de 27 de febrer del Ministeri de Foment (BOE del 09.03.04) que desenvolupa els exàmens per accedir a aquesta Titulació.

Existeixen cinc especialitats diferents de Conseller de Seguretat per al transport per carretera:

• Classe 1: "Explosius"
• Classe 2: "Gasos"
• Classe 7: "Radioactius"
• Hidrocarburs: "UN 1202 - gasoil, UN 1203 - gasolina, UN 1223 - *querosens, UN 3475 - barreja d'etanol i gasolina o barreja d'etanol i combustible per a motors, i el combustible d'aviació classificat en els Nº UN 1268 o UN 1863
• Resta de les matèries incloses en les classes: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9

Associació Catalana de Consellers de Seguretat | Plaça Onze de Setembre, 13 2ºB | 93 870 64 54 / 93 870 64 51 | 08400 Granollers (BCN) Disseny creasites